Polityka prywatności

MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Polityką“).

MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie w trosce o bezpieczeństwo pozyskiwania oraz przetwarzania danych osobowych Użytkowników stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Administrator deklaruje zaangażowanie w prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem danych osobowych w Spółce oraz oświadcza, iż dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również jako „Rozporządzenie”);
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 4. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Niniejsza Polityka stanowi zbiór informacji o uprawnieniach przysługujących Użytkownikom, w związku z pozyskaniem danych osobowych oraz ich przetwarzaniem przez Administratora, oraz zasad stosowanych przez Spółkę w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zbieranych za pośrednictwem platform internetowych obsługiwanych przez Administratora.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Danych Osobowych jest spółka pod firmą MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-867), ul. Baletowa 40, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000287909, NIP: 5213439811, Regon: 140987667 (dalej jako: „Spółka” lub „Administrator”).

 

II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH. OKRES PRZECHOWYWANIA.

 1. Spółka ogranicza zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji dyspozycji Użytkownika. Zbieranie danych osobowych następuje w związku z:
  1. zawarciem oraz wykonaniem umowy, w tym umowy sprzedaży;
  2. wypełnieniem formularza internetowego lub dokonaniem rezerwacji produktów na platformach oferujących produkty Spółki,
  3. wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów Administratora;
  4. wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera;
  5. podczas kontaktowania się z Administratorem za pomocą dostępnych narzędzi na stronie internetowej pod adresem moremannequins.pl
  6. automatycznie za pośrednictwem plików cookies.
 2. Zbieranie danych osobowych dokonywane jest w celu:
  1. obsługi zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem formularza internetowego;
  2. zawarcia oraz wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży lub innych umów realizowanych według dyspozycji Użytkownika;
  3. wykonania innych dyspozycji Użytkownika;
  4. wysyłania informacji handlowych po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika;
  5. doskonalenia działalności przez Spółkę;
  6. prowadzenia strony internetowej pod adresem: moremannequins.pl
  7. oceny jakości produktów i usług Spółki;
  8. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 3. Administrator, ze względu na przedmiot umowy oraz inne jej elementy, może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko; firmę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP; REGON; adres prowadzenia działalności/siedziby (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj); numer rachunku bankowego; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego.
 4. Dane osobowe przechowywane są nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono oraz w okresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych Administratora. Tym samym dane osobowe przechowywane są do czas, gdy:
  1. jest to niezbędne w celu wykonania umowy np. dostarczenie produktu;
  2. obowiązujące przepisy prawa wymagają przechowywania danych osobowych przez Administratora;
  3. dane osobowe są wymagane w celu ochrony i obrony praw lub własności Administratora (co do zasady, będzie to długość okresu przedawnienia roszczeń).
 5. Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

III. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH.

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  1. zawarcie i wykonanie umowy według dyspozycji Użytkownika;
  2. wyrażona zgoda: np. w zakresie przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail w celach marketingowych;
  3. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze: np. rozpatrywanie reklamacji;
  4. wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, np. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

 

IV. UPRAWNIENIA.

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Użytkownikowi, którego dane dotyczą przysługuje:
  1. prawo dostępu do danych osobowych tej osoby, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
  2. prawo do wniesienia:
   • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych tej osoby w celu marketingu bezpośredniego;
   • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych tej osoby w ramach prawnie uzasadnionych interesów Spółki, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby;
  3. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:
   • przetwarzanie danych tej osoby, w celu otrzymywania komunikacji handlowej, newsletterów drogą elektroniczną na adres e-mail;
  4. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych tej osoby, jeśli dane znajdujące się w posiadaniu Administratora są niedokładne lub niekompletne;
  5. prawo do usunięcia danych tej osoby, jeśli dane te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Spółka nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  6. prawo do przenoszenia danych własnych udostępnionych Spółce;
  7. prawo ograniczenia przetwarzania danych tej osoby w przypadkach wynikających z przepisów prawa.
 2. Cofnięcie zgody lub dokonanie innej dyspozycji wynikającej z przysługujących praw może zostać dokonane przez telefon, za pośrednictwem poczty e-mail lub w siedzibie Spółki. Dane kontaktowe zostały wskazane w §VI poniżej.
 3. Spółka, po otrzymaniu dyspozycji, o których mowa w ust. 2 powyżej, niezwłocznie podejmie działania w celu rozpatrzenia lub realizacji żądania.

 

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  1. spółkom należącym do grupy spółek MORE, tj. spółce pod firmą MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - komplementariuszowi Administratora i innym podmiotom, które dostarczają produkty lub usługi w imieniu Administratora, takim jak dostawcy usług pomocniczych do działalności Administratora, dostawcy usług IT; dostawcy usług księgowych; dostawcy usług e-mail marketingu, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności oraz ich pełnomocnikom;
  2. innym partnerom Administratora, gdy jest to niezbędne do świadczenia produktów;
  3. profesjonalnym doradcom;
  4. spółkom lub innym podmiotom, gdy wynika to z dyspozycji Użytkownika lub po uzyskaniu uprzedniej zgody tej osoby;
  5. wszelkim organom państwowym, urzędom, instytucjom, organom egzekucyjnym, sądom lub innym osobom trzecim, w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub służącym do ochrony praw Administratora lub osób trzecich.
 2. Przed udostępnieniem danych osobowych podmiotom trzecim, o których mowa w § V ust. 1 pkt a-c, Administrator zobowiąże wskazany podmiot do zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania udostępnionych danych osobowych wyłącznie w celu oraz zakresie niezbędnym do wykonania celu udostępnienia danych osobowych, np. w związku z zapewnieniem Administratorowi danej usługi lub produktu.

 

VI. POSTANOWIENIA KONCOWE.

 1. Dane kontaktowe:
  • Administrator danych osobowych:

   MORE RLM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

   z siedzibą w Warszawie.

   adres siedziby: Warszawa (02-867), ul. Baletowa 40

   numer telefonu: 22 898 35 05

   adres e-mail: sklep@moremannequins.pl

  • W celu wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów osoba uprawniona może skorzystać z poniższych możliwości kontaktu:

   adres e-mail: sklep@moremannequins.pl

   adres siedziby do korespondencji pocztowej:

   Warszawa (02-867), ul. Baletowa 40

   numer telefonu: 22 898 35 05

 2. Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

  W przypadku pojawienia się wątpliwości lub zastrzeżeń dotyczących sposobu administrowania przez Spółkę danymi osobowymi Klientów, Administrator zachęca do kontaktu z nim pod adresem email wskazanym powyżej. Niezależnie od powyższego, uprawnionemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki, w szczególności wynikające z konieczności dostosowania polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa, zostaną opublikowane na stronie internetowej Administratora pod adresem email moremannequins.pl.
 4. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.